domain regisztráció - .hu domain regisztráció csak bruttó 2990 Ft / 2 év!
Regisztrálj nálunk domaint, egyszerűen és gyorsan!
webtárhely szolgáltatás - 10 GB dox.start webtárhely mindössze bruttó 9990 Ft / év!
Most ajándék .hu domain név regisztrációval!
virtuális szerver - 1Ghz Cpu 1Gb Ram 50Gb tárhely 5990 Ft / Hó!
Nézd meg többi vps csomagunkat is!
kapcsolat - Tel: +36(30)-573-87-26
Ügyfélszolgálat: 1132 Bp. Victor Hugo utca 11-15.

ászf

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 • Szolgáltató neve: Dox Tárhely kft
 • Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.
 • Adószáma: 25359428-2-41
 • Cégjegyzékszáma: 01-09-270595
 • Bankszámlaszáma: 10700244-69372690-51100005
 • IBAN: HU25 1070 0244 6937 2690 5110 0005
 • Swift: CIBHHUHB
 • E-mail: info@dox.hu
 • Internet: www.dox.hu
 • Telefonszám: +3630-5738726
 • Fax: 06-1-700-24-94

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Dox Tárhely Kft. (a továbbiakban: szolgáltató) által biztosított webtárhely (webhoszting) jellegű szolgáltatások, domain szolgáltatás, virtuális szerver bérlete, továbbá minden más, a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Lapokon részletesen meghatározott szolgáltatás tárgyában a megrendelővel a továbbiakban: megrendelő) megkötött Szolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés) részletes és általános feltételeit tartalmazza, melyeket a megrendelő a megrendelés során annak elfogadásával magára nézve kötelezőnek ismer el.

1. Az ÁSZF hatálya

1.1. Felek rögzítik, hogy a szolgáltató és megrendelő jogviszonyában jelen ÁSZF a Szolgáltatási Szerződés megkötésével, illetőleg elektronikus megrendelés esetén a megrendeléssel egyidejűleg lép hatályba és a felek közötti jogviszony megszűnéséig, illetőleg az abból eredő teljes körű elszámolás megtörténtéig alkalmazandó. Jelen ÁSZF a felek, azaz a szolgáltató és a megrendelő közötti jogviszony általános feltételeit, mindkét fél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Szolgáltatási Szerződés alapján a felek közötti jogviszony határozott időtartamra jön létre

2. A szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1. A szolgáltató köteles a szolgáltatás – a jogszabályi előírások, a Szolgáltatási Szerződés és annak részét képező jelen ÁSZF, valamint az ÁSZF mellékletét képező Szolgáltatási Lapok tartalma szerinti – folyamatos nyújtására. A szolgáltató éves szinten 99% időbeli rendelkezésre állást garantál a szolgáltatásaira azzal, hogy a fennmaradó 1%-ba, mint kiesési időbe nem tartozik bele a 2.2 pontban meghatározott karbantartási idő. A szolgáltató szavatolja, hogy a szolgáltatás biztosításához minden adminisztratív és technikai eszközzel rendelkezik, a szolgáltatás az adott szolgáltatásra irányuló első fizetési kötelezettség megrendelő által történő teljesítését követő munkanapon, a jelen ÁSZF-től eltérő rendelkezéseket tartalmazó egyedi Szolgáltatási szerződések esetén pedig – amennyiben a Szolgáltatási Szerződés másként nem rendelkezik - a Szolgáltatási Szerződés megkötése után azonnal aktiválásra kerül. A fizetési kötelezettség azon a napon tekinthető teljesítettnek, amikor a jelen ÁSZF mellékletében meghatározott összeg a szolgáltató számláján jóváírásra, avagy részére készpénzben átadásra kerül. Elektronikus megrendelés esetén szolgáltató a megrendelésnek megfelelő tartalommal Szolgáltatási Szerződést letölthetővé teszi a megrendelő számára aláírás céljából. Megrendelő az aláírt dokumentumot a megrendelést követő 3 munkanapon belül szolgáltató részére visszajuttatni köteles. Internetes megrendelés esetén a szolgáltatási szerződés aláírásának elmaradása a jogviszony létrejöttét nem érinti, azaz a szerződés a Szolgáltató aláírása nélkül hiteles.

2.2. A szolgáltató köteles a folyamatos működtetés érdekében a szolgáltatásaihoz szükséges tárgyi eszközök rendszeres karbantartására. A karbantartásról a szolgáltató a megrendelőt legalább 24 (huszonnégy) órával előzetesen értesíti, és gondoskodik arról, hogy a karbantartás ne haladja meg a mindösszesen havi 48 (negyvennyolc) óra időtartamot. A szolgáltató egyébként is köteles a szolgáltatásban bekövetkezett meghibásodást, üzemzavart lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül kijavítani. A szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki fel nem róható okból bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok miatt következtek be. A szolgáltató felelőssége így különösen nem terjed ki az erőszakos behatolásból, erőszakos bűncselekményből eredő károkért, elemi kárért, továbbá a 4.4. pontban részletezett vismajor-ért. A szolgáltató a megrendelő vagy saját maga által alkalmazott

szünetmentes tápegységek és feszültségvédelmi berendezések által nem kivédett zavarokért, túlfeszültségért sem felelős. A szolgáltató a szolgáltatásról a felügyelete alatt álló hálózati komponensekre vonatkozó minőségi kritériumok figyelembevételével gondoskodik.

2.3. A szolgáltató köteles a megrendelő Szolgáltatási Szerződésben megadott adatainak védelme érdekében a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartására. A szolgáltató a megrendelő adatait harmadik személy részére nem adhatja át, amely szabály alól kivételt képez, ha az adatok kiadására a szolgáltatót jogszabály kötelezi, valamint ha a szolgáltató a megrendelő esetleges szolgáltatási díjtartozása esetén az azonosításához szükséges adatokat egy adósságbehajtó társaság részére adja át.

2.4. A szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban a megrendelőt – a tervezett módosítást legalább egy hónappal megelőzően – tájékoztatni köteles. Az előre kifizetett, határozott idejű szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható a megrendelő hátrányára. A szolgáltató jogosult szolgáltatási köreinek bővítésére a megrendelő előzetes értesítése nélkül is.

3. A megrendelő jogai és kötelezettségei

3.1. Amennyiben a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Lap eltérően nem rendelkezik, úgy a megrendelő kizárólag saját maga jogosult a Szolgáltatási Szerződésben az általa megrendelt szolgáltatást használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha a megrendelő ezen jogok gyakorlását harmadik személynek átengedi vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. A megrendelő a szolgáltatást kizárólag

rendeltetésszerűen, a vonatkozó jogszabályi, valamint szakmai – így különösen az Internet általános szabályaiban (Netikett) foglalt előírások figyelembe vételével használhatja, így különösen tilos:

 • a szolgáltató rendszereinek használatával kéretlen reklámlevelek (SPAM) küldése;
 • open relay mail szerver, továbbá szerzői jogokba ütköző tartalomszolgáltatás;
 • DOS/DDOS alapú vagy bármilyen más, a hálózatot veszélyeztető támadás;
 • e-mail cím, IP cím vagy Ethernet MAC cím hamisítás;
 • a szolgáltató részére átadott szerver vagy más berendezés felhasználásával más szerverek, hálózat vagy szolgáltatás elleni támadás;
 • a rendeltetésszerű használaton túli üzenetszórásos hálózat forgalmának a figyelése, sniffelése;
 • a tárhelyen jogszabályba ütköző módon vagy tartalommal bármilyen anyag elhelyezése vagy továbbítása,
 • a hálózaton indokolatlanul nagy fogalom generálása, vagy a szolgáltató többi ügyfele napi működésének szándékos vagy gondatlan akadályozása.

A megrendelő elfogadja és vállalja az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott hálózatbiztonsági irányelvek

(http://www.iszt.hu/iszt/aup.html) betartását.

A szolgáltató nem vállal felelősséget a megrendelő által a fenti szabályok megsértéséért, vagy egyébként a szerveren vagy a tárterületen elhelyezett adatok esetleges jogszabálysértő tartalmáért. Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés aláírásával vagy internetes megrendelés esetén a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy szolgáltató a hálózati forgalomért felelősséget nem vállal. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 3.1. pontban felsorolt szabályok megsértése, avagy a szerveren vagy tárterületen elhelyezett jogszabálysértő tartalom miatt a szolgáltatóval szemben támasztott igények alól a szolgáltatót mentesíteni köteles.

A megrendelő teljes felelősséget vállal továbbá az általa, vagy az általa hozzáférésre feljogosított harmadik személyek által a szerveren vagy tárterületen elhelyezett adatok tartalmáért, a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályok esetleges megsértéséért, és tudomásul veszi, hogy az ebből eredő polgári és büntetőjogi felelősségét a szolgáltatóra nem háríthatja át.

A fentiekre tekintettel megrendelő büntetőjogi és polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szerveren vagy tárhelyen általa vagy általa erre feljogosított harmadik személyek által elhelyezett minden anyagért szerzői és szomszédos jogok tekintetében is büntetőjogi és polgári jogi értelemben is teljes körű és kizárólagos felelősséget vállal.

3.2. A megrendelő az adott szolgáltatásért amennyiben a Szolgáltatási Szerződésben egyedi díjban nem állapodnak meg a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Lapon feltüntetett ellenértéket (a továbbiakban: szolgáltatási díj) köteles fizetni a szolgáltató részére.

Szolgáltató a megrendelő által igénybe vett szolgáltatások időtartamát figyelemmel kíséri, és ennek keretében a lejáratot megelőző 30 nappal értesítőt küld a megrendelő által megadott e-mail címre mindazon szolgáltatás feltüntetésével, amelyek a határozott időtartamukra tekintettel megszűnnek.

Amennyiben megrendelő a szolgáltatás lejártának napjáig a szolgáltatásra vonatkozó hatályos Szolgáltatási Lapon szereplő díjtételt szolgáltató felé megfizeti, úgy Felek a határozott időtartamú szerződést – újabb Szolgáltatási Szerződés megkötése nélkül - a díjtétellel érintett időtartamra meghosszabbítottnak tekintik.

A díj megfizetésének napja, amikor az összeg a szolgáltató részére készpénzben átadásra, avagy átutalás útján bankszámláján jóváírásra kerül.

A szolgáltató a megrendelő által megfizetett szolgáltatási díjról a jogszabályi előírásoknak megfelelő formában előállított számláját legkésőbb a szolgáltatási díj beérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles elektronikus vagy postai úton eljuttatni a megrendelő részére.

Amennyiben az egyedi feltételeket tartalmazó Szolgáltatási Szerződésben foglalt fizetési határidőt, avagy megrendelő egyéb, a szolgáltatót a Szolgáltatási Szerződés (beleértve a jelen ÁSZF) alapján megillető egyéb díj késedelmes megfizetése esetén köteles a jelen ÁSZF-ben foglalt egyéb következmények mellett magánszemély megrendelő esetén a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, gazdasági társaság megrendelő esetén a Ptk. 301./A §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére is.

3.3. A megrendelő polgári és büntetőjogi felelőssége tudatában az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltatási Szerződésben megadott adatai – a szolgáltató részére bemutatott vagy másolatban átadott személyi igazolvány és lakcímkártya, illetőleg cégkivonat és aláírási címpéldány alapján – a valóságnak megfelelnek, ennek alapján jogosult a jelen szerződés megkötésére. A megrendelő hozzájárul az adatainak az ÁSZF 2.4. pontjában meghatározott kezeléséhez és a szolgáltató által azok nyilvántartásához, továbbá ahhoz, hogy nevét és az általa – a Szolgáltatási Szerződés és jelen ÁSZF alapján – igénybe vett szolgáltatások megnevezését a szolgáltató saját marketing és referencia céljaira felhasználja. A megrendelő köteles a Szolgáltatási Szerződésben megadott adataiban bekövetkezett bármely változást haladéktalanul, de

legkésőbb a változástól számított 15 napon belül jelezni a szolgáltató felé, a „kapcsolattartásra megjelölt e-mail cím”-et ide nem értve. Utóbbi adat megváltozása esetén a megrendelő a változást legkésőbb annak napján köteles a szolgáltató felé bejelenteni. A bejelentés elmaradása esetén a megrendelő által korábban megadott e-mail címre továbbított küldemények az 5.1. pont szabályai szerint kézbesítettnek tekintendőek, és a kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények minden további intézkedés nélkül beállnak.

A megrendelő a jelen pontban foglalt kötelezettségeinek megszegése esetén köteles az abból fakadó, akár a szolgáltató, akár más harmadik személy oldalán keletkezett teljes kár megtérítésére.

3.4 A megrendelő vállalja, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevétele folyamán bármilyen rendellenességet észlel, erről a szolgáltatót haladéktalanul értesíti, valamint ő maga is igyekszik minden tőle elvárhatót megtenni, illetőleg a szolgáltatót – ha annak szükségessége merül fel – segíteni a rendeltetésszerű működés helyreállításáért.

3.5. A megrendelőt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító és jelszó tekintetében harmadik illetéktelen személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli, melynek megszegése esetén az ezzel okozott kárért teljes felelősséggel tartozik.

4. A szerződés megszűnése

4.1. A határozott időtartamra létrejött Szolgáltatási Szerződés a határozott időtartam elteltével megszűnik, kivéve, ha a felek a szerződést a lejáratot megelőzően a 3.2. pontban rögzített módon meghosszabbítják.

4.2. Rendkívüli felmondásnak csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén van helye, így különösen a szolgáltató akkor jogosult a szerződés rendkívüli felmondására, ha a megrendelő:

- a szolgáltatási díjfizetéssel az egyedi feltételeket tartalmazó Szolgáltatási Szerződésben meghatározott határidőhöz képest késedelembe esik,

- megszegi a jelen ÁSZF 3.1 pontjában meghatározott kötelezettségeit, így különösen az ott felsorolt tilalmakat

- megszegi az 5.1. pontban foglalt e-mail cím elérhetőségének követelményét.

A megrendelő különösen akkor jogosult a Szolgáltatási Szerződés rendkívüli felmondására, ha szolgáltató

- a 2.1.-2.2. pontokban meghatározott szolgáltatását az ott megjelölt kiesési időn kívül hosszabb időszakban nem biztosítja,

- megszegi az 5.1. pontban foglalt e-mail cím elérhetőségének követelményét.

Bizonyos szolgáltatásokhoz a Szolgáltatási Lapokon feltüntetett módon pénz visszafizetési garancia jár.

A szolgáltató rendkívüli felmondása esetén a megrendelő részére a már megkezdett és előzetesen kifizetett – a 3. 2. pontban

meghatározottak szerint számítandó – időtartamra igénybe vett szolgáltatás ellenértéke nem jár vissza.

A rendkívüli felmondás a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal megszünteti.

4.3. Egyik fél sem felel a Szolgáltatási Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért olyan esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan esemény (vis major) merül fel, amely megakadályozza a szerződésszerű teljesítést. Ilyen körülménynek tekintendő például a háborús cselekmények, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, a lázadás, a szabotázs, a robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villám csapás, illetve más természeti katasztrófa,

szervertámadás, hacker támadás, jogosulatlan hozzáférések, továbbá a honvédelmi törvény vagy a rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. A felek közötti kapcsolattartás a Szolgáltatási Szerződésben mindkét fél által meghatározott e-mail címre történő levelezés útján történik. A felek által a másik fél e-mail címére küldött valamennyi értesítés, számla vagy bármely más levél a kiküldést követőn napon kézbesítettnek minősül (kézbesítési vélelem), kivéve, ha a küldő fél a levél kézbesítéséről hibajelentést kap. Amennyiben a címzettől az e-mail cím megváltozása miatt, vagy egyébként hibajelentés érkezik és a címzett a másik fél felé az email címének

esetleges megváltoztatását nem jelezte, úgy ez a szerződés súlyos megszegésének minősül, és a küldő fél – amennyiben a címzett a küldő esetleges szóbeli vagy telefonos értesítésére sem hajlandó a kézbesítésre megfelelő e-mail címet megadni – jogosult az ÁSZF 4.2. pontjában foglaltak szerint a Szolgáltatási Szerződés rendkívüli felmondására.

5.2. A felek büntetőjogi felelősségük tudatában kölcsönösen kijelentik, hogy tulajdonosként vagy meghatalmazottként jogosultak a

Szolgáltatási Szerződés megkötésére, illetőleg az abban, valamint jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeik teljesítésére.

5.3. A Szolgáltatási Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok, így különösen a Ptk. rendelkezései az irányadók.

PayU adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a Dox Tárhely Kft. (1132, Budapest, Victor Hugo u. 11-15.) által a dox.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70- 72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.